ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utoljára frissítve: 2018. május

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

1. BEVEZETÉS
Jelen Tájékoztatót a KPMG Hungária Kft. („Társaság” vagy „KPMG”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán Önt, mint felhasználót („Felhasználó”) a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adatai kezeléséről és az Önt az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a KPMG, amely a KPMG-hálózat tagja. A KPMG-hálózat független tagtársaságai a KPMG International Cooperative-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódnak.

Jelen Tájékoztató a weboldal („Honlap”) kapcsán végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.

2. IRÁNYADÓ JOG
A KPMG a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában a KPMG adatkezelőnek minősül.

A KPMG adatai az alábbiak:
• Cégnév: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.
• Kapcsolattartó: Marketing- és kommunikációs osztály
• E-mail cím: info@kpmg.hu
• Cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183
• Adószám: 10263332-2-44
• Honlap cím: https://home.kpmg.com/hu/hu/home.html
• Telefonszám: +36 1 887 7100

4. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
• Név: Veres Dániel
• Cím: 1134 Budapest, Váci út 31.
• Telefonszám: +36-1-887-7268
• E-mail cím: dataprivacykpmghu@kpmg.hu

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja:
• az Felhasználó tájékoztatása a KPMG tevékenységéről, szolgáltatásairól és szakmai híreiről a Honlapon keresztül („Tájékoztatás”).


A Honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A KPMG gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy a KPMG által végzett egyéb szolgáltatás nyújtásának.


• a Felhasználó különféle típusú megkeresésének, érdeklődésének (többek között alumni, általános, média, munka/karrier, vagy a KPMG szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés) megválaszolása, illetve a Felhasználó kapcsolatfelvételére való válaszadás („Kapcsolattartás”).
• ajánlat nyújtása („Ajánlatnyújtás”).
• az álláshirdetésekre megküldött pályázatok tekintetében az adatkezelés célja az álláspályázatok elbírálása („Toborzás”).
A személyes adatokat csak a jelen pontban megjelölt céllal használja fel a KPMG, kivéve, ha más felhasználási módra megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hozzájárulás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználóra vonatkozó Személyes adat KPMG részére történő átadása teljesen önkéntes.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat („Személyes Adatok”) gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a KPMG rendelkezésére bocsát.

Tájékoztatás során a kezelt adatok köre a következő:
• IP cím, látogatásának kezdő és befejező időpontja
Kapcsolattartás, és Ajánlatkérés során kezelt adatok köre a következő:
• név;
• e-mail;
• telefonszám;
• munkahely;
• pozíció
• iparág (Ajánlatkérés esetén).

Toborzás során kezelt adatok:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a Honlap használatához. A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a KPMG rendelkezésére bocsát.


8. AZ ADATOK CÍMZETTJEI A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
A KPMG a Honlapon keresztül elküldött Személyes adatokat továbbíthatja más KPMG-tagvállalatoknak, vagy vele dolgozó alvállalkozóknak – beleértve az adatok átadását országhatárok között is –, de ezt szigorú adatvédelmi előírása mellett teszi.


9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A KPMG a Tájékoztatás, a Kapcsolattartás és az Ajánlatadás során kezelt adatokat addig kezeli, amíg az a szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, vagy ameddig azt a jogszabály előírja, vagy amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.
Az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat addig az időpontig tárolja KPMG, amíg biztossá nem válik, hogy a pályázati anyagot beküldő Felhasználónak a KPMG nem fog állásajánlatot tenni, vagy ameddig a Felhasználó az állásajánlatot vissza nem utasítja.

10. ÉRINTETTI JOGOK
A Tájékoztatóban meghatározott Személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:
• Hozzáféréshez való jog;
• Tájékoztatáshoz való jog;
• Helyesbítéshez való jog;
• Törléshez való jog;
• Az adatkezelés korlátozásához való jog;
• Tiltakozáshoz való jog;
• Adathordozhatósághoz való jog;
• Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz való fordulás joga.

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az Ön kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, az illetékes felügyeleti hatósághoz, így Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az Ön tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

10.2. Helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítése vagy kiegészítése szükséges, úgy az Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Ön köteles a Társaság által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben a Társaság a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az Ön felel.

10.3. Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, és
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Ön a jelen Tájékoztató 11.5 pontjában foglaltak szerint tiltakozik az adatok kezelése ellen, és nincs a Társaságot megillető, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha
• az Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön már tiltakozott az adatkezelés ellen.

10.5. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.
Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a KPMG rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.7. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga
Az Érintettek panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
• postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• telefonszám: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: http://naih.hu

Az Érintettek a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül jogosultak személyes adataik GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR KPMG által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedtek el, kártérítési igényt érvényesíteni a KPMG-vel szemben.
Bírósághoz fordulás esetén pert az Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

11. SÜTIK, WEBES AZONOSÍTÓK
A KPMG és meghatározott szolgáltató partnerei internetes sütiket (cookie), webes azonosítókat (web beacon) és egyéb technológiákat használhatnak adatgyűjtés céljára a Honlap látogatása közben. Ezen információk lehetővé teszik a KPMG számára, hogy személyre szabja a Felhasználó internetes élményét, javítsa a honlap teljesítményét, valamint mérje marketing kampányai hatékonyságát.

A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére Google Analytics és Adobe Analytics rendszereket használunk. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, mindkét rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:
• Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
A Sütikre vonatkozó szabályzatunk ezen a linken keresztül érhető el.

12. KORLÁTOZÁSOK
A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért a KPMG-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.