Kollektív igényérvényesítés mint a fogyasztói érdekek védelmezésének eszköze

Az Európai Unió Bírósága előtt jelenleg is folyamatban lévő ügyben a főtanácsnok a napokban megjelent indítványában kifejtette, hogy a fogyasztók kollektív igényérvényesítésének keretein belül is lehetőség van a szolgáltatók, például bankok által a fogyasztókkal kötendő szerződésekben általánosan használt szerződési feltételek átláthatóságának vizsgálatára.

A spanyol bankszektor gyakorlata

Az Európai Unió Bírósága előtti eljárás alapját egy, a spanyol bankszektor hitelszerződéseiben gyakran alkalmazott, helyi szinten hosszú éveken át nagy port kavart, majd több bíróságot is megjárt szerződési feltétel, az úgynevezett floor clause szolgáltatta. A floor clause lényege az, hogy megszabta a változó kamatlábak alsó határát. Ezen szerződési feltétel értelmében a hitelszerződésben foglalt változó kamatláb a minimális kamatláb alá még akkor sem csökkenhetett, ha a referencia-kamatláb (például az Euribor) a minimális szint alá esett. Ezen szerződési feltétel egyértelműen védelmet nyújtott a bankok számára a kamatlábak esetleges nagymértékű csökkenésével szemben. Mindeközben a fogyasztók nem részesülhettek az alacsony kamatkörnyezet nyújtotta előnyökben annak ellenére sem, hogy egyébként változó kamatozású hitelszerződéssel rendelkeztek.

Fogyasztói perek

A spanyol bankok, takarékpénztárak és biztosítók ügyfeleinek érdekeit képviselő fogyasztóvédelmi szervezet kollektív igényérvényesítés formájában pert indított 101 bankkal szemben ezen szerződési feltételek jövőbeni alkalmazásának megakadályozása érdekében, melyhez 820 fogyasztó csatlakozott.

Az így kialakult jogvita során a spanyol bíróságoknak arról kellett döntenie, hogy ezen szerződési feltételek megfelelnek-e az 93/13/EGK tanácsi irányelv által fogyasztókkal kötött szerződésekben foglalt szerződéses feltételekkel szemben támasztott garanciális átláthatósági követelménynek. Ezen követelmény lényege, hogy a fogyasztókkal megkötött szerződésekben foglalt szerződéses feltételek világosak és érthetőek legyenek, annak érdekében, hogy a fogyasztók valós és teljes képet kapjanak a szerződés alapján őket megillető jogokról, valamint az őket terhelő kötelezettségekről. Fontos továbbá, hogy a szerződésük tartalmát és következményeit megértsék és ezáltal tájékozott döntéseket tudjanak hozni.

A bankok kétszeres pervesztességét eredményező eljárásokat követően az ügy a spanyol legfelsőbb bíróság elé került. A legfelsőbb bíróságnak kételyei merültek fel azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e a fogyasztókkal kötendő szerződésekben foglalt konkrét szerződési feltételek átláthatóságának absztrakt vizsgálata kollektív igényérvényesítés formájában. A jogértelmezési kérdés, amelynek megválaszolására előzetes döntéshozatali eljárás keretében kért segítséget a spanyol legfelsőbb bíróság, azért merült fel, mert az eljárás több mint 100 pénzügyi intézménnyel szemben, több millió szerződés vonatkozásában zajlik.

Főtanácsnoki indítvány

A főtanácsnoki indítvány arra a következetesre jutott, hogy  szerződési feltételek absztrakt átláthatósági vizsgálatát kollektív igényérvényesítés keretében is le lehet folytatni. Az indítvány rámutat arra, hogy az irányelvben semmi sem utal arra, hogy az átláthatósági vizsgálat kizárt lenne a kollektív igényérvényesítési eljárások keretében. Álláspontja szerint a kollektív eljárások kifejezetten alkalmasak a vizsgálat lefolytatására, azzal, hogy annak sajátosságaihoz kell igazítani az átláthatósági vizsgálatot.  Itt különösen lényeges a kollektív igényérvényesítéshez szükséges absztrakciós szinthez történő alkalmazkodás, melynek keretében el kell tekinteni az egyes szerződések létrejöttéhez vezető összes körülmény vizsgálatától, és az egyes szerződések egyedi körülményeitől függetlenül kell megvizsgálni a szerződési feltételt.

Az indítvány szerint a szerződési feltételek átláthatósági vizsgálatának kollektív eljárások formájában történő kizárása azzal a következménnyel járna, hogy meghiúsítaná a kollektív igényérvényesítés célját. Ez a folyamat pedig ellentétes lenne a fogyasztók kollektív igényérvényesítésének bírósági védelmét erősítő Európai Uniós jogalkotással.

A fentiekkel összhangban az átláthatósági vizsgálat lefolytatásának nem akadálya, hogy az eljárást jelentős számú pénzügyi intézmény ellen indították és az nagyszámú szerződést érint, amennyiben azok ugyanahhoz a gazdasági ágazathoz tartoznak. További lényeges körülmények, hogy a szerződési feltételek hasonlóak, és az egyes pénzügyi intézmények hatékony bírói jogvédelemhez való joga biztosított.

A főtanácsnok kihangsúlyozza azonban, hogy a spanyol legfelsőbb bíróságnak kell azt meghatároznia, hogy a kollektív igényérvényesítési eljárás lefolytatásához szükséges elegendő hasonlóság ténylegesen fennáll-e. A legfelsőbb bíróság ennek meghatározása során figyelemmel lehet arra, hogy az érintettek mindegyike pénzügyi intézmény és az érintett szerződési feltételek mindegyike hitelszerződésben foglalt kamat-minimumot meghatározó floor clause.

A fogyasztói perek jövője

A fentieket figyelembe véve kiemeljük, hogy habár a főtanácsnoki indítvány nem kötelezi az Európai Unió Bíróságát, az indítványban foglaltakat a döntéshozatala során megfontolja az eljáró tanács, és az esetek döntő többségében követi azt.

Az ügy alakulását a továbbiakban is érdemes figyelemmel kísérni, ugyanis az a fogyasztók érdekeinek érvényesítését szolgáló kollektív igényérvényesítési mechanizmusok, így az előző cikkünkben is elemzett képviseleti keresetek jövőjét is meghatározhatja, illetve hasznos jogértelemzési támpontokkal szolgálhat. Megerősítésre kerülhet ugyanis az, hogy a fogyasztói érdekek érvényesítésének nem csak alkalmas, de szükséges és hasznos eszközei is a kollektív igényérvényesítési módok.

 


Írta

Olvass tovább