Az NPL Irányelv: A hitelfelvásárlók és hitelgondozók új játékszabályai az EU-ban

Közeledik az Európai Parlament és a Tanács 2021/2167 a hitelgondozókról és a hitelfelvásárlókról szóló Irányelv[1] („NPL Irányelv”) nemzeti jogrendszerbe történő átültetésének határideje, a tagállamoknak ezen kötelezettségnek 2023. december 29-ig kell eleget tenniük.

 Jelenleg nincs közös uniós szabályozás a hitelgondozók és hitelfelvásárlók tevékenységére, így a tagállamok eltérő szabályokat alkalmaznak arra, hogy a hitelfelvásárlók miként vásárolhatnak hitelmegállapodásokat a hitelintézetektől. A közös szabályrendszer hiánya jelentősen megnehezíti a határokon átnyúló hitelfelvásárlást, valamint negatívan érinti a nemteljesítő hitelek (Non Performing Loans, NPL) piacát.

Az új szabályozási keret jelentős változásokat fog hozni az Európai Unió nemteljesítő hiteleinek piacán. Az intézkedés előterjesztése, egyidőben biztosítja a hitelfelvevők védelmét, és segít megelőzni a nemteljesítő hitelek volumenének növekedését – ahogyan az a legutóbbi pénzügyi válság után is történt[2] – emellett, lehetővé teszi a bankok számára, hogy a nemteljesítő hiteleiket kivonják mérlegükből. Az alábbiakban ismertetjük az NPL Irányelv főbb pontjait, és az ahhoz tartozó legfontosabb kötelezettségeket:

Nemteljesítő hitelmegállapodás

Az új szabályozási keret olyan ügyletekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek közvetlenül a nemteljesítő hitelmegállapodásokhoz kapcsolódnak. Az NPL Irányelv szerint, a nemteljesítő hitelmegállapodás egy olyan nemteljesítő kitettségként besorolt hitelmegállapodást jelent, amelyeknél megállapítható a nemteljesítés megtörténte, valamint, amelyek az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint értékvesztettnek minősülnek.[3]

Az NPL Irányelv hatálya

Az NPL Irányelv hatálya az uniós székhelyű hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő hitelmegállapodásból származó hitelezői jogoknak vagy magának a nemteljesítő hitelmegállapodásoknak hitelfelvásárlóira, és a nevében eljáró hitelgondozókra terjed ki. Nem terjed ki többek között, a hitelintézetnek nem minősülő hitelezőkre, alternatívbefektetésialap-kezelőkre (ABAK), vagy alapkezelő társaságokra.

Hitelfelvásárlók és hitelgondozók

Az NPL Irányelv szerint, a hitelfelvásárló olyan természetes vagy jogi személy, amely nem hitelintézet, és kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége keretében nemteljesítő hitelmegállapodásból származó hitelezői jogokat vásárol, vagy magát a nemteljesítő hitelmegállapodást vásárolja meg. Hitelgondozó viszont csak jogi személy lehet, amely üzleti tevékenysége keretében kezeli és érvényesíti a nemteljesítő hitelmegállapodásból származó hitelezői jogokat és hitelgondozási tevékenységet végez, amely által a nemteljesítő hitelek teljesítővé válhatnak.

Engedélyezés és felügyelet

Az NPL Irányelv kimondja, hogy a hitelgondozói tevékenység végzése engedélyezéshez kötött, emellett meghatározza az engedély kiadásához szükséges kötelező követelményeket is. E körben a tagállamokra hárul a feladat, hogy kialakítsák engedélyezési eljárásaikat, és létrehozzák a szolgáltatást nyújtó hitelgondozók nyilvántartását. Azon jogalanyok, akik már 2023. december 30-án hitelgondozói tevékenységeket végeznek, folytathatják ezen tevékenységüket 2024. június 29-ig, vagy az ezen Irányelv szerinti engedélyük megszerzéséig.

A hitelgondozói tevékenység végzése a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozik, amely alapján vizsgálati, szankciós, illetve korrekciós intézkedések hatáskörével rendelkeznek, mint pl. helyszíni szemle, tevékenység megtiltása, engedély visszavonása, közigazgatási pénzbírság megállapítása, jogsértés orvoslásának elrendelése.

Tájékoztatáshoz való jog

Az NPL Irányelv alapján, a tagállamok biztosítani kötelesek, hogy a hitelintézet észszerű keretek között minden szükséges információt a potenciális hitelfelvásárló rendelkezésére bocsásson a nemteljesítő hitelmegállapodásból származó hitelezői jogokkal vagy magával a nemteljesítő hitelmegállapodással és biztosítékokkal kapcsolatban, annak érdekében, hogy a hitelfelvásárlónak lehetősége legyen a pénzügyi átvilágításra, értékelésre, egyidőben biztosítva a hitelező információinak és az üzleti adatainak védelmét.

Uniós szintű elektronikus adatközpont létrehozása

A fentiek érdekében, az Európai Bankhatóság („EBA”) közzétette a leendő felvásárlóknak nyújtandó információk követelményeit meghatározó végleges végrehajtás-technikai standardtervezetét[4] („ITS”), amelyben öt adatsablont hozott létre a meghatározott adatmezők kitöltésére. Az NPL Irányelv és az ITS hatálya megegyeznek egymással. Az ITS célja egy uniós szintű elektronikus adatközpont létrehozása a piac átláthatóságának növelése érdekében, elősegítve az információcserét az összes érintett szereplő között.[5]

Fontos, hogy az adatsablonokat a 2018. július 1-én vagy azt követően kibocsátott, 2021. december 28. után nemteljesítővé váló hitelekhez kapcsolódó ügyletek esetében kell használni. Az uniós hitelintézeteknek új rendszerek bevezetésére lesz szükségük az adatsablonok és közzétételek kezeléséhez. A pontatlan vagy hiányos információk közzététele esetén a hitelintézetek bírságokkal és kártérítési igényekkel nézhetnek szembe, valamint, amennyiben nem tudnak megfelelni az új szabályoknak, nem értékesíthetik nemteljesítő hiteleiket.

Következésképp, Magyarországon is várható a következő hónapokban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) módosításának közzététele, ahogyan az Kormány jogalkotási munkatervében[6] is megjelenik.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2167 Irányelve (2021. november 24.) a hitelgondozókról és a hitelfelvásárlókról, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv módosításáról, EUR-Lex – 32021L2167 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

[2] Mairead McGuinness, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos Stratégia a nemteljesítő hitelek kezelésére (europa.eu)

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról („CRR Rendelet”), 47a. cikk és 178. cikk

[4] EBA, Final report, Draft Implementing Technical Standards, 16 December 2022, Final report on draft ITS on NPL transaction data templates.pdf (europa.eu)

[5] Európai Bizottság, Sajtóközlemény, Válaszintézkedések a koronavírus-járványra: Az uniós háztartások és cégek fizetőképességének megőrzése – Stratégia a nemteljesítő hitelek kezelésére, 2020. december 16.

[6] A Kormány 2023. II. félévi jogalkotási munkaterve, Miniszterelnöki Kormányiroda, Jogszabálytervezetek, 2023.07.31., https://kormany.hu/dokumentumtar/a-kormany-2023-ii-felevi-jogalkotasi-munkaterve


Írta

Olvass tovább