Bővül a befektetési korlátozással érintett befektetők és tevékenységek köre

Befektetések tervezése

A stratégiai társaságba történő befektetések kapcsán bevezetett korlátozások mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az 532/2020 (XI.28.) Kormányrendelet („Kormányrendelet”) eltérő szabályokat rendel alkalmazni a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. Törvény („Törvény”) vonatkozásában is.
Tehát bármilyen befektetés tervezése előtt javasolt a fenti Törvényt és a stratégiai társaságokkal kapcsolatos jogügyletek bejelentését is szabályozó 2020. évi LVIII. törvényt is alaposan áttanulmányozni.

Bejelentésre kötelezett külföldi befektetők

A Kormányrendelet által meghatározott eltérő rendelkezések alapján, november 29-től bővül azon befektetők köre, akiket Magyarországon tervezett befektetések kapcsán bejelentési kötelezettség terhel. Olyan befektetéseket érint a bejelentési kötelezettség, amelyek potenciálisan Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetésnek minősülnek.

Bejelentésre kötelezett befektetők

 • EU-n, EGT-n, Svájcon kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy, egyéb szervezet;
 • Magyarországon bejegyzett jogi személy (bizonyos feltételekkel*);
 • EU-ban, EGT-ben, Svájcban bejegyzett jogi személy, egyéb szervezet;
 • EU, EGT, Svájc állampolgára (nem magyar).

*Bejelentésre kötelezett az érintett szektorok közé tartozó tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű gazdasági társaságban érintett befolyást szerző Magyarországon bejegyzett jogi személy is, ha a jogi személyben a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező személy az EU-n, az EGT-n, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet.

Érintett szektorok

Az alábbi tevékenységi körökön belül a Törvény, illetve a Törvény végrehajtására kiadott 246/2018.(XII.17) Kormányrendeletben meghatározott egyes tevékenységeket végző magyarországi társaságok kapcsán tervezett befektetések feltétele volt a belügyminiszterhez történő bejelentés és tudomásulvétel. E bejelentés köteles tevékenységek körét egészítette ki a Kormány rendelet a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerinti biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységgel, ideértve a biztosítással közvetlenül összefüggő tevékenységet is.

 • Haditechnikával kapcsolatos tevékenységek
 • Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások (ez utóbbi új elem)
 • Földgázellátással kapcsolatos szolgáltatások
 • Elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése
 • Kettős felhasználású termék előállítása
 • Villamos energia szolgáltatások
 • Víziközmű-szolgáltatások
 • Elektronikus hírközlési szolgáltatás

A bejelentést a tevékenységnek a gazdasági társaság főtevékenységeként vagy további tevékenységi körként a cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően kell megtenni.

Érintett befolyásszerzések

Az alábbi befolyásszerzések* bejelentéskötelesek:

 • Közvetlen vagy közvetett módon 25%-ot (Nyrt. esetén 10%-ot) meghaladó tulajdonrész megszerzése a külföldi befektető által
 • Közvetlen vagy közvetett módon kevesebb, mint 25% (Nyrt. esetén kevesebb, mint 10%) tulajdonrész megszerzése, ha így az összes külföldi befektető együttes tulajdonrésze meghaladja a 25%-ot
 • Ptk. szerinti meghatározó befolyás szerzése
 • Fióktelep létesítés 100%-os tulajdonnal

A bejelentést meg kell tenni társaság alapítása, tulajdonrész-, illetve befolyásszerzés esetén. Nem csak a jövőbeli, de a folyamatban lévő alapítás, illetve részesedésszerzés esetén is szükséges a bejelentés. Továbbá fontos, hogy a fióktelep alapítás kapcsán is kötelező a bejelentés.

*Szükséges kiemelni, hogy a Kormányrendelet nem érinti a Törvény által megállapított befolyásszerzési arányokat, szabályokat. E körben tehát a Törvény rendelkezései változatlanul alkalmazandók.

A Kormányrendelet hatálya

 • A változtatások 2020. november 29. napján léptek hatályba.
 • Az új szabályok 2021. február 8-án hatályukat vesztik.

Elhatárolás a stratégiai vállalatok szabályaitól

BEFEKTETÉS A STRATÉGIAI TÁRSASÁGOKBA

 • Bejelentési kötelezettség alá kizárólag stratégiai vállalatok esnek (pl. élelmiszergyártás, gyógyszergyártás)
 • A bejelentést az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez kell megtenni
 • Bejelentési kötelezettség alá eső ügyletek köre tágabb (pl.: a stratégiai társaság részvényén, üzletrészén haszonélvezeti jog alapítása is bejelentési kötelezettség alá esik)
 • A bejelentési kötelezettség a 2021. június 30-ig létrejött jogügyletekkel

BIZTONSÁGI ÉRDEKET SÉRTŐ BEFEKTETÉS

 • Bejelentési kötelezettség alá meghatározott szektorokba tartozó tevékenységek esnek, melyek eltérnek a stratégiai vállalatoktól (ld. fentebb)
 • A bejelentést a belügyminiszterhez kell megtenni
 • A bejelentési kötelezettség a jogügyletek szűkebb körét érinti (ld. fentebb)
 • Az új szabályok

Írta

Olvass tovább