EBA nyilatkozat a Covid-19 bankszakmai hatásainak felügyeleti kezeléséről

Az EBA 2020.04.22-én nyilatkozatot tett közzé a Covid-19 okozta gazdasági és pénzügyi nehézségek bankfelügyeleti kezelésére vonatkozóan. A nyilatkozat által érintett területek a SREP, a helyreállítási tervek, a digitális működési stabilitás biztosítása, a piaci kockázati szabályozás enyhítése és a fizetési moratórium értelmezése az értékpapírosítási szabályozás tekintetében.

SREP

A SREP-re vonatkozóan az EBA felügyeleti megközelítését vezető irányelvek a hatékonyság, a rugalmasság és pragmatikusság. A legfontosabb kockázati témakörök a válság szempontjából kiemelten érzékeny területek, felértékelődik a működési folytonosság biztosítása. Ennek megfelelően, a következő időszakban az EBA nem törekszik átfogó kockázatértékelésre, azokon a területeken amelyeket nem érint a vírus vagy nem áll rendelkezésre új információ, maradhat a korábbi felügyeleti értékelés eredménye.

Az EBA továbbra is alapvető fontosságúnak tartja, hogy a felügyeleti szervek értékeljék a felügyelt pénzintézetek tőke és likviditási helyzetének a stabilitását.

Helyreállítási tervek

Az EBA felhívja a figyelmet, hogy a pénzintézeteknek az alapvető működésük biztosítására kiemelten kell koncentrálniuk ebben az időszakban. A stresszhelyzetre vonatkozó helyreállítási terveiket (recovery plans) ugyanakkor folyamatosan frissíteni és ellenőrizniük kell, hogy szükség esetén ezeket hatékonyan életbe lehessen léptetni. Bár minden helyreállítási mutatót figyelniük kell, az elvégzett értékelést hozzá kell igazítani a jelenlegi válsághelyzet adta keretekhez, a jelenleg lehetséges és szükséges helyreállítási lehetőségek értékelésére kell fókuszt helyezni.

A pénzintézetek kötelesek értékelni a Covid-19 okozta stresszhelyzet lehetséges forgatókönyveit, és becsléseket készíteni a likviditási és tőkehelyzetük helyreállítására vonatkozó kapacitásaikról. A pénzintézeteknek folyamatosan jelenteniük kell a felügyeleti hatóságok részére az alkalmazott helyreállítási mutatókat és a legfrissebb Covid-19 hatás értékelésüket a helyreállítási terveikre vonatkozóan.

A helyreállítási tervek egyes részeire vonatkozó mentességet (operational relief) kaphatnak a pénzintézetek, amennyiben ez nem akadályozza a Covid-19-ra vonatkozó megfelelő reakciókat, és már készült a korábbi időszakban ezekre vonatkozó terv a felügyelet számára.

Digitális működési stabilitás

A Covid-19 okozta helyzetben különösen fontos a pénzintézetek működési stabilitásának a biztosítása. Az otthoni munka miatt felértékelődnek az üzletfolytonosságot, a kommunikációs rendszereket érintő kockázatok. Ehhez az EBA a következőket emeli ki, mint magas prioritású feladatok:

  • Megfelelő belső irányítási és kontrollrendszer alkalmazása a működési stabilitás biztosítására, a döntéshozatalba és a prioritások felállításába bevonva a felsővezetőket is.
  • Az IT rendszerek kapacitásának, és az erősödő kiberkockázatok megfigyelésének és kezelésének a biztosítása.
  • Az üzletfolytonossági tervek frissítésének a biztosítása, figyelembe véve a Covid-19 okozta helyzet esetleges hosszabb távon való fennmaradását is.

Piaci kockázatok

Az EBA a piaci kockázatok terén is a szabályozás átmeneti enyhítését javasolja a Covid-19 miatt a szabályokon:

  • Javaslatot adott be a prudens értékelés miatti szavatolótőke-levonás csökkentésére azáltal, hogy az aggregációs faktort 66%-ra állítja a korábbi 50%-ról, átmeneti hatállyal az év végéig.
  • Az EBA azon az állásponton van, hogy az FRTB-SA első riportálását az eddig tervezett 2021 első negyedévéről 2021. szeptember 30-ra kellene halasztani, de a Bizottság mondja ki a végső szót.
  • Az EBA támogatja a nem központi elszámolású derivatívák margin követelményeinek elhalasztását az 50 milliárd eurós (2020 szeptember jelenleg) és a 8 milliárd eurós (2021 szeptember jelenleg) limitet meghaladó intézményeknél. A halasztás a vonatkozó RTS módosításával lenne hatályos.
  • Az EBA a belső modellt használó intézmények által alkalmazott VaR szorzók alacsonyan tartását és a stressz VaR mintaidőszak újra kalibrálásának elhalasztását ajánlja a nemzeti hatóságoknak.

Értékpapírosítás

Az EBA szeretné egyértelműsíteni, hogy a Covid-19 okozta helyzet miatt létrejött hiteltörlesztési moratóriumokra vonatkozó EBA irányelvek (EBA/GL/2020/02) hogyan érvényesülnek az értékpapírosítási folyamatokban.

A Covid-19 miatti moratóriumokra kibocsátott EBA irányelvek a hatóság értelmezése szerint minden olyan kitettségre érvényesek, amely a moratórium hatóköre alá tartoznak. Az értékpapírosított eszközök minősítésekor és tőkekövetelményének a számításakor a pénzintézetek a moratórium hatása alá tartozó kitettségeket nem sorolhatják be automatikusan nem-teljesítő vagy türelmi időszakban (in forbearance) levő kitettségeknek, ha eddig ezek a kitettségek nem ilyen besorolásúak voltak. Az intézményeknek ugyanakkor folytatnia kell ezen ügyfelek nemfizetési valószínűségének az értékelését is.

Implicit támogatás

Az értékpapírosítás európai szabályozása nagy hangsúlyt fektet az értékpapír kibocsátó és a befektetők közötti kapcsolat kereteinek a meghatározására, amennyiben a kibocsátó igénybe veszi az értékpapírosításból származó kedvezőbb tőkekövetelményeket. Ebben az esetben a kibocsátó a szerződésben meghatározottakon kívül nem nyújthat a befektetőnek direkt vagy indirekt módon olyan támogatást, ami mérsékelheti a befektetőknek a kitettségen elszenvedett lehetséges vagy megvalósuló veszteségeit. A Covid-19 okozta speciális helyzetben ugyanakkor az EBA közzétett néhány kivételt, amik nem tartoznak ezen tiltás alá:

  • Amennyiben a kibocsátó az értékpapírosított követeléseknél felfüggeszti, elhalasztja vagy csökkenti a kifizetéseket a moratórium jogi kereteivel összhangban (azaz segítik az adós fizetőképességének fenntartását), akkor ezek nem tekinthetőek a befektető implicit támogatásának.
  • Amennyiben az értékpapírosítás kereteit meghatározó szerződés erre lehetőséget biztosít, a kibocsátó (vagy szponzor, szolgáltató) az értékpapírosított kitettségekben kicserélheti a fizetési moratórium által érintett kitettségeket hasonló kockázati profillal bíró kitettségekre.
  • Az értékpapírosításban résztvevő felek átstrukturálhatják, módosíthatják a értékpapírosítást meghatározó szerződést, amennyiben ennek a célja a fizetési moratóriumnak való megfelelés.

Az előbbiekben bemutatott kivételeket igénybe vevő pénzintézeteknek az igénybevétel körülményeiről értesíteniük kell az illetékes hatóságokat.


Írta

Olvass tovább