Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KPMG Hungária Kft.

Ön mint Felhasználó a www.kpmg.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.

A KPMG Hungária Kft., mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője (a továbbiakban: KPMG) kiemelt célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal szolgáljon cégünk tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

A KPMG a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi. A KPMG a Felhasználók személyes adataival összefüggő, a Honlappal kapcsolatos adatkezelés jellegére és feltételeire vonatkozó tudnivalókat az alábbiakban teszi közzé.

1.      A kezelt adatok köre

A Felhasználó a Honlap használatával hozzájárul az alábbi pontban foglalt személyes adatainak kezeléséhez.

1.1.       Online hírlevelek.

A KPMG online hírlevél-szolgáltatás nyújtásával kívánja biztosítani, hogy az egyes Felhasználók egyéni igényeikre szabott tájékoztatást kaphassanak. A hírlevelekre való feliratkozás kötelező feltétele a Felhasználó e-mail címének,  felhasználói nevének, a cége nevének, beosztásának, valamint telefonszámának megadása. A Felhasználó ezenkívül az egyes hírlevelek vonatkozásában választása szerint, önkéntes jelleggel további adatokat is jogosult megadni, az egyes hírlevelek jellegétől függően, ezen adatok megadása azonban nem feltétele a hírlevelekre történő feliratkozásnak.

1.2.       Önéletrajzok.

A Felhasználónak lehetősége van a Honlapon keresztül az ott meghirdetett állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.). A Felhasználó az ilyen dokumentumok KPMG részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a KPMG az elküldött dokumentumokban feltüntetett személyes adatokat – szigorúan bizalmas keretek között – kezelje, ennek keretében az adatokat kizárólag   recruitment munkatársak kezelik, akik az adatokat más célra nem használják fel.

1.3.       “Cookie”-k.

“Cookie”-kat a KPMG Felhasználók online tevékenységének egyszerűbbé tétele érdekében használ, és nem a Felhasználók böngészési szokásainak vizsgálatára. A Felhasználóról a Honlap látogatása közben gyűjtött adatok statisztikai jellegűek  (pl. a Felhasználó internet-hozzáférésének domain-je, a látogatás időpontja, az internet cím, ami a Felhasználót a Honlapra navigálta), és személyhez nem köthetők, egyedileg nem azonosíthatók. A KPMG az ilyen, a Felhasználók számát és a Honlap használatát összesítő adatokat a Honlap minőségének és használhatóságának javítása érdekében használja fel.

2.      Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a KPMG jogosult. A KPMG az adatvédelmi nyilvántartásba bejegyzett cég (nyilvántartási szám: 03826). A KPMG adatai:

      Cégnév: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

      Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.

      Kapcsolattartó: Marketing- és kommunikációs osztály

      Elektronikus levélcím: info@kpmg.hu

      Cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183

      Adószám: 10263332-2-44

3.      Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes adatkezelés (a fentiek szerint). 

4.      Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a KPMG hasznos és célspecifikus információkat biztosítson a Felhasználók részére.

A KPMG a Felhasználók által megadott személyes adatokat – előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

5.      Az adatkezelés időtartama

A KPMG a hírlevél-szolgáltatással összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználó igénybe veszi az adott hírlevél-szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó az egyes hírlevelekben feltüntetett módon leiratkozik a hírlevelekről, a KPMG a Felhasználó adatait a leiratkozást követően nem kezeli tovább.

A KPMG a Felhasználók által az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat a pályázati határidő lejártától számított két évig tárolja.

6.      A Felhasználó jogai, jogorvoslat

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A Felhasználó kérelmére az KPMG tájékoztatást ad

  • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • a KPMG nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Ügyfél adatainak harmadik személy részére történő továbbítására KPMG, csak az Ügyfél külön erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő KPMG vagy az adatátvevő érdekeit szolgálja
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A KPMG – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.)

Amennyiben a Felhasználó a jogainak megsértését észleli, úgy  bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Felhasználó a KPMG-nek a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

7.      Vegyes rendelkezések

7.1.       Irányadó jog.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.