Újratervezi stratégiáját a MaVíz

A 25. születésnapját idén ünneplő Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) méltán lehet büszke tevékenységére és eddig elért eredményeire. A Szövetség a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal kötött stratégiai megállapodások révén képviseli az üzemeltetői tagság érdekeit; lehetőséget biztosít a víziközmű-szolgáltatók és a vízipari szereplők találkozására és hatékony együttműködésére; valamint jól szervezett, kiemelkedő színvonalú rendezvényekkel segíti a vezetékes ivóvíz népszerűsítését és a szektor pozitív megítélését.

A folyamatos és zökkenőmentes működés ellenére a MaVíz és a tagság működési környezete bizonytalanságokkal terhelt. A 2011-ben kezdődött és jelenleg is zajló ágazati integrációs folyamat részeként az üzemeltetői tagok létszáma a tizedére csökkent. A rezsicsökkentés okozta árbevétel-kieséssel és a közműadó bevezetésével a szolgáltatók eredményessége romlott, a tagok jelentős része finanszírozási nehézségekkel küzd. Mindezek ellenére a víziközmű-ágazat tovább fejlődik: zárul a közműolló, az uniós forrásokból finanszírozott zöldmezős szennyvízberuházások révén javul a lakosság komfortérzete és csökken a környezet terhelése.

A MaVíz felismerte, hogy a bizonytalanságokkal terhelt működési környezetben úgy tudja a leghatékonyabban szolgálni a tagság érdekeit, ha újragondolja stratégiai célkitűzéseit és szervezeti működését. A stratégia újragondolására a Szövetség külön projektet indított, amelynek keretében a KPMG Tanácsadó Kft. segíti a MaVíz szakértőit. A stratégiai projekt legfőbb céljai, hogy egyetértés alakuljon ki a MaVíz jövőképéről és szerepéről, a Szövetség reálisan teljesíthető célkitűzések mentén működjön, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban, a tagok igényeihez igazodva kerüljenek felhasználásra. Ezek alapján a stratégia újragondolása nem a MaVíz tevékenységének radikális átalakítására irányul, sokkal inkább egy azonosan értelmezett, sikeres jövőbeli működést megalapozó érték- és célrendszer kidolgozására.

A stratégiai célrendszer kialakítása több szempontú módszertan alapján történt, amely során a lehető legtöbb és legteljesebb információt begyűjtve, feldolgozva és értékelve lehetett a reálisan elérhető célokat megállapítani. Az információs bázis kialakításának lépései között számos személyes, illetve telefonon lefolytatott interjú szerepelt a MaVíz elnökségi tagjaival, a bizottságok, a vízipari tagozat és a pártoló tagság képviselőivel, valamint külső érintettként a szabályozó hatósággal és a minisztériummal. Általában elmondható, hogy a külső környezet pozitívabban látja a MaVíz működését a Szövetség önmagáról alkotott képénél, vagyis a MaVíz igen kritikus, szigorú szemmel értékelte saját tevékenységét. Ennek oka elsősorban az, hogy a külső érintettek az ágazati sajátosságok alapján természetesnek veszik az esetleges érdekellentéteket és a megfogalmazott javaslatok nem mindig teljes körűen sikeres érvényesítését. A személyes interjúk mellett anonimitást biztosító, könnyen kitölthető elektronikus kérdőív segítette a tagságot abban, hogy kifejtse véleményét a MaVíz jelenlegi működéséről, és megfogalmazza igényeit a jövőre vonatkozóan. A működési környezet PEST-, valamint a MaVíz SWOT-elemzése kiegészült olyan hazai és külföldi szövetségek összehasonlító értékelésével, amelyek működési sikertényezői a MaVíz számára is követendő példák lehetnek.

Az információk begyűjtését és feldolgozását követően a stratégia-projektcsapat szakértői egyeztetések keretében fogalmazták meg a MaVíz jövőképének és küldetésének tervezetét.

Jövőkép (vízió): A MaVíz a magyarországi víziközmű-szolgáltatók egységes, széles körben ismert és elismert szövetsége, amely átláthatóan, szakmai elvek mentén működve képviseli a víziközmű-szektor érdekeit, megőrzi és ápolja a víziközmű-ágazat értékeit.

Küldetés (misszió): A MaVíz tevékenységével hozzájárul

  • a víziközmű-szolgáltatók hosszú távon fenntartható, hatékony, gazdaságos és egységesen magas színvonalú működéséhez;
  • a tagok közötti szakmai együttműködéshez és tudásmegosztáshoz;
  • az innovatív megoldások és legjobb gyakorlatok megismeréséhez és alkalmazásához;
  • a víziközmű-szolgáltatás társadalmi elismertségének és szakmai presztízsének növeléséhez.

A MaVíz a tevékenységeit a tagok felé szolgáltatási szemlélettel végzi.

A jövőkép és a küldetés alkotják azt a stabil bázist, amelyre a MaVíz a stratégiai célrendszer kialakítását, megvalósítását, értékelését és módosítását alapozhatja. A rögzített jövőképhez és küldetéshez kapcsolódóan kijelölték azokat az általános stratégiacélokat, amelyek mentén a MaVíz a jövőben működni kíván:

Érdekérvényesítés: A tagok véleményének rögzített témakörökben, meghatározott közös érdekek és értékek mentén, egységes szakmai alapon, strukturáltan történő képviselete és érvényesítése.

Tudásmegosztás: Rendezvények, fórumok, belső képzések és bizottsági munka révén tagsági kötelezettséggel járó, esetenként önkéntes információ- és tapasztalatmegosztás, valamint az innovatív legjobb üzemeltetői gyakorlatok elterjedésének segítése.

Hazai és nemzetközi szakmai, üzleti kapcsolatok erősítése: A víziközmű-szolgáltatók és a vízipar közötti közvetítés és információáramlás segítése, a víziközmű-szolgáltatók vállalkozói tevékenységének támogatása, valamint az innovatív legjobb üzemeltetői gyakorlatok és technológiák elterjedésének elősegítése.

Oktatás, képzés: Magas színvonalú szakemberállomány kialakítása és hosszú távú fenntartása a hazai oktatási intézményekkel való együttműködés révén.

Társadalmi szemléletformálás: Jól megszervezett, professzionális kommunikáció révén a víziközmű-szolgáltatókról, azok tevékenységéről, valamint az ivóvízről alkotott társadalmi megítélés pozitív befolyásolása.

Az általános célok kijelölését azok tartalmának részletes kibontása követte, majd a célok elérését biztosító eszközrendszer/tevékenységi kör felvázolása. Az egyes célok eléréséhez szükséges feltételrendszer a stratégiaprojekt értékelése alapján jelenleg nem biztosított teljes körűen. Hatékonyabb és rugalmasabb szervezeti működésre, bővülő sajtókapcsolatokra és kommunikációs tevékenységre, valamint megbízható adatbázisra van szüksége a MaVíz-nek ahhoz, hogy az elfogadott stratégiát az elképzeléseknek megfelelően képes legyen végrehajtani. Amennyiben a MaVíz döntéshozó testületei elfogadják a stratégiai munkacsoport által javasolt célkitűzéseket, a következő lépésa stratégia végrehajtásához kapcsolódó implementációs terv kidolgozása lesz.

A cikk a Vízmű Panoráma című folyóiratban jelent meg.

Amennyiben tetszett Önnek bejegyzésünk, ossza meg ismerőseivel:
Share on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Fűzzön hozzá gondolatokat